علی سیفعلی نسب
اطلاعات پایه مهندسی عمران , دانلود جزوات, کتب ,مقالات, پروژه ها و نرم افزار های تخصصی عمران

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 20 آذر 1391

گام اول - تهیه آیین نامه ها و نقشه
آیین نامه طرح هندسی را هها ( نشریه 161

آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران ( نشریه 234
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران-تجدیدنظر1390( نشریه 234
مشخصات فنی عمومی راه ( نشریه 101
فهرست بها راه سال . . . .


گام دوم - تایید نقشه 
مشخص نمودن موارد زیر توسط استاد :
1- نقاط ابتدا و انتهای مسیر و نقاط اجباری
2- سرعت حداکثر طرح V (در صورت ندادن سرعت طبق جدول 4-2 و 4-3 نشریه 161)
3- حداکثر دور e max


گام سوم - ترسیم مسیر شکسته : با استفاده از پرگار زنی
تعیین دهانه پرگار d :
1-حداکثر شیب طولی راه i max بر اساس جدول 5-22 نشریه 161
2- اختلاف ارتفاع بین دو خط تراز از روی نقشه (hB-hA)
hb-ha)/(i max)=d)
* توجه عدد بدست امده برای نقشه با مقیاس 1:1 می باشد در صورت که نقشه با مقاس 1/2000 باشد عدد بدست امده را در 1/2000 ضرب کرده و در اخر در 100 ضرب کرده جهت تبدیل m به cmگام چهارم - ترسیم راستاهای مسیر

گام پنجم - محاسبه دستی قوس های افقی

 

گام شش - ترسیم مسیر راه در Civil 3D

گام هفت - ترسیم قوس ها در Civil 3D

گام هشت - ترسیم پروفیل طولی

گام نه - ترسیم خط پروژه

گام ده - محاسبه دستی قوس های افقی

گام یازده - ترسیم پروفیل عرضی

گام دوازده - محاسبه احجام عملیات خاکی


گام سیزده - ترسیم منحنی بروکنر

 

گام چهارده - انتخاب مسیر بهینه

 

گام پانزده - طراحی ابنبه فنی راه

 

گام شانزده - طراحی روسازی راه

 

گام هفده - برآورد هزینه احداث  راه محاسبه متره

گام هجده - تهیه ی دفترچه محاسبه فنی
طبقه بندی:
ارسال توسط Ali San

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ